Tālrunis ziedojumiem: 1,50€

Ziedojums: 5,0€

Ziedojums: 8,0€

Ziedojums: 8,0€

Ziedojums: 5,0€

Ziedojums: 1,50€

Privātuma politika un ziedotāju tiesības

Nodibinājums «Ar Mīlestību» ir labdarības organizācija, kas darbojas no 2014.gadā. Labdarības biedrība «Ar Mīlestību» organizē pasākumus un svētkus bērnu namiem ārpus Rīgas. Šāda izvēle bija, tāpēc ka Rīgas Bērnu Namiem tiek pievērsta liela uzmanība no Galvaspilsētas iedzīvotājiem, savukārt piepilsētas Bērnu Namu iemītniekiem arī grībās dod visu to labu, kas viņiem trūkst. Tāpēc arī no Labdarības biedrības puses tika organizēti svētki ar izklaides programmām, aktivitātes un izglītojošie pasākumi. Ar saviem spēkiem meklējam cilvēkus un organizācijas, kuri bija gatavi ieguldīt savu labdarības daļu.

Ziedotāju tiesības:

Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
Būt informētam par to, kādi cilvēki strādā organizācijā, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
Saņemt atpakaļ savu ziedojumu, ja tas fondam vairs nav nepieciešams.
Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.
VID mājaslapā ir pieejams metodiskais materiāls ar dažādu situāciju aprakstiem par UIN atvieglojumu piemērošanu, kā arī gadījumiem, kad atvieglojumus nepiemēro.

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
Personas datu apstrādes Pārzinis ir nodibinājums labdarības biedrība «Ar Mīlestību», reģ.Nr. 40008230768, Rīga, Anniņmuižas bulvāris 41 - 59, LV-1067, Biroja adrese Zolitūdes iela 74, Rīga, tālrunis 25555560, mājaslapa https://armilestibu.eu

2. Personas datu Apstrādātājs:
Apstrādātājs nodibinājums labdarības biedrība «Ar Mīlestību», reģ.Nr. 40008230768, Rīga, Anniņmuižas bulvāris 41 - 59, LV-1067, Biroja adrese Zolitūdes iela 74, Rīga, izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Personas dati tiek izpausti tikai valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm, kurām ir tiesības un pilnvaras šādus datus pieprasīt.

3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.

4. Privātuma politika:
Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā labdarības biedrība «Ar Mīlestību»,  vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus, tādējādi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un personai pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un jebkurai personai sniegto pakalpojumu.

5. Kādus personas datus un kādiem nolūkiem apstrādā labdarības biedrība "Ar Mīlestību"?
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā labdarības biedrība «Ar Mīlestību», ir atkarīgas no personas izmantotajiem pakalpojumiem vai sadarbības formas. labdarības biedrība «Ar Mīlestību» ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar personas komunikāciju ar labdarības biedrību «Ar Mīlestību»;
5.1.5. dati, kurus persona pati paziņo labdarības biedrība «Ar Mīlestību»;
5.2. labdarības biedrība «Ar Mīlestību» apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
5.2.1. ziedojumu nošķiršanai no pārējās grāmatvedības bilances;
5.2.2. labuma guvējiem un ziedojumu pārskaitīšanai;
5.2.3. saziņai ar klientiem, ziedotājiem un citiem labuma guvējiem;
5.2.4. VLPF apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu labdarības biedrības «Ar Mīlestību»  iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

6. Kāds ir personas datu apstrādes pamats?
6.1. personas piekrišana –personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar labdarības biedrību «Ar Mīlestību». Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Juridisko pienākumu izpilde – labdarības biedrība «Ar Mīlestību»,  ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
6.3. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – labdarības biedrības «Ar Mīlestību» ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot labdarības biedrības «Ar Mīlestību» likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Kā labdarības biedrība "Ar Mīlestību" aizsargā tās rīcībā esošos personas datus?
Kā labdarības biedrība «Ar Mīlestību» nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, labdarības biedrības «Ar Mīlestību» pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

8. Kādas tiesības ir ikvienai personai, kuras datus labdarības biedrība "Ar Mīlestību" pieprasa?
8.1. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
8.2. Vērsties labdarības biedrībā «Ar Mīlestību» vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi